Αποτελέσματα

Uphymob Starts

H προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δυναμικού τεχνικών υδραγονοκίνησης.

Μάρτιος 2022
R1: Χαρτογράφηση δεξιοτήτων τεχνικών υδρογονοκίνησης και δημιουργία μαθησιακών αποτελεσμάτων UPHYMOB

Δημιουργία μαθησιακών αποτελεσμάτων για την υδρογονοκίνηση, την εγκατάσταση και την συντήρηση σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS): τι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών UpHyMob.

Σεπτέμβριος 2022
R2: UPHYMOB ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Ανάπτυξη μιας σπονδυλωτής δομής προγράμματος σπουδών που προορίζεται για τους παρόχους ΕΕΚ και από ενδο-εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα κατάρτισης σχετικά με την υδρογονοκίνηση.

Φεβρουάριος 2023
R3: UPHYMOB μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα, δομή και λειτουργία

Το UpHyMob Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε ενότητες, υλικό αξιολόγησης καθώς και πρόσθετες ασκήσεις σε μια σύγχρονη πλατφόρμα εκμάθησης προκειμένου να παρακολουθούν με ενδιαφέρον, ενεργά και διαδραστικά οι εκπαιδευόμενοι τα μαθήματα.

Σεπτέμβριος 2023
R4: Δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης απαραίτητων δεξιοτήτων UPHYMOB προς τυποποίηση και πιστοποίηση

Διαμόρφωση ενός πλαισίου για:
α) την προώθηση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων UpHyMob, β) την ενσωμάτωση του υλικού του έργου ως βέλτιστες πρακτικές, γ) τη δημιουργία του εδάφους για την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού επαγγελματικού πλαισίου δεξιοτήτων τεχνικών υδρογονοκίνησης, δ) την προώθηση της ενσωμάτωσης των σχετικών απαραίτητων δεξιοτήτων στα υφιστάμενα (τομεακά) πλαίσια δεξιοτήτων, και ε) την υποστήριξη στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Φεβρουάριος 2024

Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα του έργου

R1 – Ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων βασισμένα σε ανάλυση αναγκών δεξιοτήτων τεχνικών μηχανοκίνησης και υδρογονοκίνησης.

Διαβάστε την έκθεση με την ανάλυση από τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε και με τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου UpHyMob, με έμφαση στην κάλυψη ελλείψεων δεξιοτήτων υδρογονοκίνησης στο εργατικό τεχνικό δυναμικό. Έχουμε συμπεριλάβει συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι σε θέση να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης UpΗyΜob.Κατεβάστε εδώ!

R2 – Σχεδιασμός δομής προγράμματος σπουδών Τώρα διαθέσιμο!

Ανακαλύψτε την UpHyMob δομή προγράμματος σπουδών. Αποτελείται από 5 σπονδυλωτές διδικατικές ενότητες που αντιστοιχούν σε επίπεδο EQF 4 και στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, μηχανοκίνησης και υδρογονοκίνησης στην τεχνική κατάρτιση και ανώτερη εκπαίδευση. Έχει συμπεριληφθεί μια λεπτομερής περιγραφή σε κάθε διδακτική ενότητα, καθώς και πληροφορίες για τον κοινό στόχο του προγράμματος σπουδών.Κατεβάστε εδώ!