ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ινστιτούτο Υδρογόνου Αραγωνίας – Επικεφαλής Εταίρος

Το Ίδρυμα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υδρογόνου στην Αραγονία είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Αραγονίας και τη βιομηχανία και από το 2003 υποστηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών έργων, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στον τομέα του υδρογόνου και των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα στην περιοχή της Αραγονίας.

ΠΡΟΜΕΑ

H ΠΡΟΜΕΑ αναπτύσσει, υλοποιεί και οργανώνει έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα, την περιφερειακή συνεργασία και την καινοτομία στην έρευνα. Ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα, Ελλάδα από ερευνητές και επιστήμονες που μοιράζονταν το κοινό τους όραμα για ελευθέρως προσβάσιμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό. Έχει σκοπό να προωθήσει την έρευνα σε καινοτομίες & την ανάπτυξη μεθοδολογίας, προκειμένου να υποστηρίξει την αναβάθμιση γνώσεων του έμψυχου δυναμικού της Ευρώπης και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις στη μη τυπική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, στην ενεργή συμμετοχή, στη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη αλλαγής πολιτικής από τις Ευρωπαϊκές διοικήσεις, στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών και Επικοινωνιών, στην επάρκεια πηγών και την κυκλική οικονομία και στο περιβάλλον.

Instituto Superior Técnico

Το Instituto Superior Técnico στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας, προωθώντας την αριστεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας, αναπτύσσοντας δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (RD&I).

San Valero Foundation

Από το 1953, η FSV είναι πρωτοπόρος στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών πόρων και καινοτόμων μεθοδολογιών, καθώς και εξειδικευμένων μαθημάτων σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταιρείες. Ως μητρική εταιρεία του εκπαιδευτικού ομίλου San Valero (ένα κέντρο ανοικτών σπουδών, , το μοναδικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αραγωνία),το FSV διευκολύνει την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και γεωγραφικής περιοχής, καθώς και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων ΕΕΚ και τριτοβάθμιας εκαπαίδευσης, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Innovela Sprl – Υπεύθυνη διάχυσης

Η Innovela Sprl είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη νεοφυής εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Η Innovela ιδρύθηκε το 2018 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς της καινοτομίας ΤΠΕ, της περιβαλλοντικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων. Αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει ρεαλιστικές και καινοτόμες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τις αναδυόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη.

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM