Σχετικά με το Uphymob

Ιστορικό

Η χρήση των συστημάτων υδρογονοκίνησης αυξάνεται συνεχώς.

Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, το υδρογόνο προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο στόχο μείωσης χρήσης άνθρακα. Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής μείωση του κόστους παραγωγής “πράσινου” υδρογόνου (δηλ. ανανεώσιμου υδρογόνου από ηλεκτρόλυση) θα καταστήσει το υδρογόνο σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ιδίως για τον τομέα της κινητικότητας (π.χ. βαρέα οχήματα, στόλοι ταξί, αστικά λεωφορεία).

Η ΕΕ έχει παρουσιάσει τη στρατηγική της για το υδρογόνο, σύμφωνα με την οποία σχεδιάζει να παράγει έως και 10 εκατομμύρια τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου και να επενδύσει σημαντικά στον τομέα της υδρογονοκίνησης.

Στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, έχουν γίνει επενδύσεις και έχει σχεδιαστεί η κυκλοφορία χιλιάδων ελαφρών και βαρέων οχημάτων υδρογόνου στους ευρωπαϊκούς δρόμους, μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν επίσης την επέκταση των σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Καθώς η χρήση του υδρογόνου εξαπλώνεται στην ΕΕ, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, σημαντικό μέρος των οποίων θα προσφερθεί αναπόφευκτα στον τομέα της υδρογονοκίνησης.

Με τη λύση της υδρογονοκίνησης στον τομέα των μεταφορών, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εργατικό δυναμικό με συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, ικανό να διαχειρίζεται τα αποθέμετα και τις παραγγελίες ανταλλακτικών οχημάτων, τα ανταλλακτικά μέρη του οχήματος, τη διάγνωση και την επισκευή κινητήριων μονάδων χρήσης Η2, την εγκατάσταση και τη συντήρηση σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου ή την τήρηση του πρωτοκόλλου για τον ανεφοδιασμό οχημάτων υδρογόνου.

Προκλήσεις

Οι ανάγκες του εργατικού δυναμικού για την υδρογονοκίνηση.

Δεδομένου ότι αλλαγές στην τεχνολογία συχνά συνεπάγονται με την απώλεια θέσεων εργασίας σε οποιονδήποτε τομέα, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι σημαντική και αποτελεί εναλλακτική λύση για την αποφυγή της ανεργίας λόγω της επικείμενης μετάβασης στον τομέα πράσινης κινητικότητας.

Ένα εργατικό δυναμικό αποτελούμενο από τεχνικούς που θα είναι σε θέση να συντηρούν συστήματα μετάδοσης υδρογονοκίνησης αλλά και να εγκαθιστούν και να φορντίζουν σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS), συνδυάζοντας έτσι την συντήρηση συστημάτων μετάδοσης κίνησης και του ανεφοδιασμού, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο.

Παρόλα αυτά, και παρά την αύξηση των επενδύσεων και του ενδιαφέροντος για στόλο με καύσιμο υδρογόνο, υπάρχει έλλειψη σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ορισμένα ευρωπαϊκά έργα έχουν αναπτύξει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αν και η ανάγκη για ένα πρόγραμμα ειδικά για την υδρογονοκίνηση, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται τόσο για αρχική όσο και για συνεχιζόμενη κατάρτιση, παραμένει ενεκπλήρωτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της υδρογονοκίνησης.

Δραστηριότητες

1. Χαρτογράφηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους τεχνικούς υδρογονοκίνησης.

2.Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στις δεξιότητες υδρογονοκίνησης και δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικό αξιολόγησης που θα προσφέρεται με τη μορφή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

3. Ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος για τις δεξιότητες στον τομέα της υδρογονοκίνησης, προωθώντας την υιοθέτηση καινοτόμων και ευέλικτων μορφών μάθησης.

4. Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου εκπαιδευτή για την ενσωμάτωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του UpHyMob κατάλληλο για την ενδο-εταιρική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της υδρογονοκίνησης.

5. Συμμετοχή των κλαδικών φορέων που θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υπογράφοντας την δήλωση στήριξης αποτελεσμάτων έργου.

άνδρας με μαύρο πουκάμισο στέκεται κοντά σε λευκό τραπέζι
Φωτογραφία από cottonbro – Pexels.com6. Επικύρωση των απαραίτητων δεξιοτήτων από εκπροσώπους του τομέα υδρογονοκίνησης και της βιομηχανίας .

7. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ενημερωτικών ημερίδων, προσκαλώντας τις ομάδες-στόχους να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του UpHyMob και να συμβάλλουν στην περαιτέρω διάχυση τους

Στόχοι

1. Καθορισμός των επαγγελματικών απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ για τους τεχνικούς υδρογονοκίνησης που να αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα.

2. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου και επικαιροποιημένου προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της υδρογονοκίνησης που θα βοηθήσει τους τεχνικούς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και που θα ενσωματωθεί στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

3. Εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και παιδαγωγικών πόρων-ανοιζτής πρόσβασης- άμεσα αξιοποιήσιμων τόσο από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που επιζητούν τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας τους όσο και από τους επαγγελματίες του κλάδου της υδραγονοκίνησης.

4. Αναγνώριση και ενσωμάτωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων υδρογονοκίνησης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και στα εθνικά συστήματα πιστοποίησης.