Υδρογονοκίνηση: Δραστηριότητες για τη στήριξη αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για στόλους υδρογόνου

Καθώς το έργο UpHyMob αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ ώστε να είναι εφοδιασμένο με σύχρονες δεξιότητες στο χώρο της υδρογονοκίνησης, η κοιναπραξία έχει σχεδιάσει μια σειρά δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη των στόχων της, θα υλοποιήσει τα ακόλουθα:

1. Χαρτογράφηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους τεχνικούς υδρογονοκίνησης.

2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στις δεξιότητες υδρογονοκίνησης και δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικό αξιολόγησης που θα προσφέρεται με τη μορφή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

3. Ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος για τις δεξιότητες στον τομέα της υδρογονοκίνησης, προωθώντας την υιοθέτηση καινοτόμων και ευέλικτων μορφών μάθησης.

4. Δημιουργία ενός εγχειριδίου εκπαιδευτή για την ενσωμάτωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του UpHyMob κατάλληλο για την ενδο-εταιρική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της υδρογονοκίνησης.

5. Συμμετοχή των κλαδικών φορέων που θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υπογράφοντας την δήλωση στήριξης αποτελεσμάτων έργου.

6. Επικύρωση των απαραίτητων δεξιοτήτων από εκπροσώπους του τομέα υδρογονοκίνησης και της βιομηχανίας .

7. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ενημερωτικών ημερίδων, προσκαλώντας τις ομάδες-στόχους να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του UpHyMob και να συμβάλλουν στην περαιτέρω διάχυση τους

Συνεπώς, όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε μια αμοιβαία οφελούμενη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των εργαζομένων εντός της ΕΕ που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του υδρογόνου. Καθώς οι αλλαγές στην τεχνολογία συνεπάγονται συχνά με την απώλεια θέσεων εργασίας σε οποιονδήποτε τομέα, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικός και ίσως μόνοδρομος για να αποφευχθεί η ανεργία εξαιτίας της μετάβασης σε έναν τομέα πράσινης κινητικότητας. Ένα εργατικό δυναμικό που θα αποτελείται από τεχνικούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται συστήματα υδρογονοκίνησης αλλά και να συντηρούν σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS), θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο.

Το UpHyMob σημαίνει “Αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για στόλους που κινούνται με υδρογόνο και τη λειτουργία, συντήρηση σχετικών υποδομών”. Η κοιναπραξία είναι ενθουσιασμένη στο να συμβάλει στον τομέα της υδρογονοκίνησης, τα οφέλη του οποίου συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον, την ενεργειακή πολιτική και την απασχολησιμότητα.

Τον Μάιο του 2022, η κοιναπραξία συναντήθηκε για να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του έργου. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά εδώ.