Υδρογονοκίνηση : Ξεκίνησε επίσημα το έργο UpHyMob για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για το μέλλον της υδρογονοκίνησης

17/05/2022

Την 17η Μαΐου, εκπρόσωποι των πέντε εταίρων της κοινοπραξίας συναντήθηκαν για να σηματοδοτήσουν την έναρξη των εργασιών του έργου UpHyMob. Το UpHyMob σημαίνει “Αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για τους στόλους που κινούνται με υδρογόνο και τη λειτουργία και συντήρηση σχετικών υποδομών”. Το έργο θα προσφέρει νέα εργαλεία για να υποστηρίξει κατάλληλα το εργατικό δυναμικό της ΕΕ σε έναν αναπτυσσόμενο υποτομέα της ενεργειακής βιομηχανίας. Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  1. Καθορισμός των επαγγελματικών απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ για τους τεχνικούς υδρογονοκίνησης που να αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα.
  2. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου και επικαιροποιημένου προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της υδρογονοκίνησης που θα βοηθήσει τους τεχνικούς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και που θα ενσωματωθεί στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
  3. Εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και παιδαγωγικών πόρων-ανοιζτής πρόσβασης- άμεσα αξιοποιήσιμων τόσο από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που επιζητούν τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας τους όσο και από τους επαγγελματίες του κλάδου της υδραγονοκίνησης.
  4. Αναγνώριση και ενσωμάτωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων υδρογονοκίνησης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και στα εθνικά συστήματα πιστοποίησης.

Οι εταίροι συζήτησαν για τις δραστηριότητες και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου. Αρχικά, η κοινοπραξία θα προβεί σε χαρτογράφηση αναγκών δεξιοτήτων τεχνικών υδρογονοκίνησης και θα δημιουργήσει σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η έρευνα αφορά όλες τις χώρες της κοινοπραξίας αλλά και την ΕΕ γενικότερα. Η ερευνητική μεθοδολογία που αναπτύσσεται από την Promea βρίσκεται ήδη σε ώριμο στάδιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παραδοθούν σύντομα και θα ξεκινήσει η ανάλυση.

Η κοιναπραξία ανυπομονεί να συμβάλει στον σημαντικό τομέα της υδρογονοκίνησης, τα οφέλη της οποίας συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον, την ενεργειακή πολιτική και την απασχολησιμότητα.

Η κοινοπραξία UpHyMob αποτελείται από:

Ινστιτούτο Υδρογόνου Αραγωνίας (Επικεφαλής εταίρος)
ΠΡΟΜΕΑ
Instituto Superior Técnico
San Valero Foundation
Innovela sprl (Υπέυθυνη διάχυσης)

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων έχει σχεδιαστεί μια σειρά δραστηριοτήτων. Διαβάστε εδώ πώς η κοινοπραξία στοχεύει στην επίτευξή τους.