Υδρογονοκίνηση: Δραστηριότητες για τη στήριξη αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για στόλους υδρογόνου

Δραστηριότητες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ ώστε να είναι κατάλληλες για τον τομέα της υδρογονοκίνησης και την υποστήριξη των στόλων υδρογόνου.

Υδρογονοκίνηση : Ξεκίνησε επίσημα το έργο UpHyMob για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για το μέλλον της υδρογονοκίνησης

Στις 17 Μαΐου, εκπρόσωποι των πέντε εταίρων της κοινοπραξίας συναντήθηκαν για να σηματοδοτήσουν την έναρξη των εργασιών του έργου UpHyMob.